വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്രാര്‍ത്ഥന – Shalom Times Shalom Times |
Welcome to Shalom Times

വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്രാര്‍ത്ഥന

ഓ നാഥാ, ഈ ജീവിതത്തില്‍
എന്റെയുള്ളില്‍ ജ്വലിച്ചുനിന്ന്, അങ്ങേക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവിധം എന്നെ വെട്ടിയൊരുക്കുക. നിത്യതയില്‍ എന്നെ തുണയ്ക്കുകയും എന്നോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കില്‍, ഇവിടെ എന്നോട് കരുണ
കാണിക്കണ്ട.
വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്‍