കൃപ നേടാനുള്ള കുറുക്കുവഴി – Shalom Times Shalom Times |
Welcome to Shalom Times

കൃപ നേടാനുള്ള കുറുക്കുവഴി

”നീ എത്ര ഉന്നതനാണോ അത്രമാത്രം വിനീതനാവുക; അപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ കൃപയ്ക്കു നീ പാത്രമാകും”
പ്രഭാഷകന്‍ 3/18,19